ul. Pogodna 2 lok. 14, 00‑785 Warszawa
tel. +48 513 468 655 dustin@dustinducane.com

Makaron i dyskonty

Krótki wywiad prezesa Makaronów Polskich.

Mam wrażenie że o czymś nie mówimy wprost.

‚Sprzedaż za wszelką cenę’ – czyli…?

Tag dodany przez PS to ‚opłaty półkowe’…

Premie jako opłaty półkowe

Premie jako opłaty półkowe:

Patrz wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 19 czerwca 2012 r., V ACa 320/2012, LexPolonica nr 4878164, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 listopada 2011 r., I ACa 465/2011, LexPolonica nr 3883659, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 marca 2011 r., I ACa 1162/2010, LexPolonica nr 2607449, wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2010 r., I ACa 469/2010, LexPolonica nr 3997740, wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2010 r., I ACa 993/2009 LexPolonica nr 3997758, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 listopada 2009 r., VI ACa 432/2009, LexPolonica nr 2262913, wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 12 czerwca 2008 r. III CSK 23/2008, LexPolonica nr 1955928 i wspomniany wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 października 2012 r., I CSK 147/12, jak i również wyroki tutejszego Sądu w sprawach X GC68/10 z dnia 7 grudnia 2010 r. i XVI GC 335/11 z dnia 25 maja 2012 r.

Potrącenie jako pobranie opłat półkowych

W judykaturze nie ma żadnej wątpliwości co do tego że ‘potrącenie’ jest pobraniem dla celów ustawy:

Patrz wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 25 października 2012 r., I CSK 147/2012, LexPolonica nr 4939558, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 listopada 2011 r., I ACa 465/2011, LexPolonica nr 3883659, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 marca 2011 r., I ACa 1162/2010, LexPolonica nr 2607449, wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 8 lipca 2010 r., II CSK 74/2010, LexPolonica nr 2452358, wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2010 r., I ACa 993/2009, LexPolonica nr 3997758, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 listopada 2009 r., VI ACa 432/2009, LexPolonica nr 2262913, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 września 2009 r., I ACa 484/2009, LexPolonica nr 3050839, uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 19 sierpnia 2009 r., III CZP 58/2009, LexPolonica nr 2069636, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 grudnia 2007 r., I ACa 1053/2007, LexPolonica nr 3998125, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 grudnia 2007 r., I ACa 1053/2007, LexPolonica nr 3998125,  wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 26 stycznia 2006 r., II CK 378/2005, LexPolonica nr 399002.

Bardzo ważna informacja – nowa ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych została opublikowana

Dziennik Ustaw z  ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.

W sporach dot. opłat półkowych, nie zapominajmy o tych pieniądzach!

Sieci handlowe zazwyczaj płacą po 30 dniach od otrzymania faktury.

Niezależnie od terminu płatności, można sięgnąć po odsetki od 30go dnia do dnia zapłaty.

Senat dodał do projektu wezwanie do zapłaty w formie elektronicznej…

Ważne! Art. 10 ustawy:

„Art. 10. 1. Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, o którym mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1, bez wezwania, przysługuje od dłużnika z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności równowartość kwoty 40 euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.
2. W przypadku gdy koszty odzyskiwania należności poniesione z tytułu opóźnień w zapłacie w transakcji handlowej przekroczą kwotę, o której mowa w ust. 1, wierzycielowi przysługuje zwrot tych kosztów, w tym kosztów postępowania sądowego, pomniejszonych o tę kwotę.”

Prowadzę niektóre sprawy w których opóźnień w płatnościach jest ponad 1.000, z odsetkami powiedzmy ok. 40  tysięcy złotych w sumie   – czy od każdego opóźnienia możemy liczyć nadto 40 EUR?  40 tysięcy EUR?  Jak dla mnie – tak!

 

Marża i przedawnienie

W miarę sensowne opracowanie – choć nie zgadzam się z niektórymi kategorycznymi twierdzeniami.

Ale podoba mi się ten fragment:

„Marża handlowa została zdefiniowana w art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach (Dz. U z 2001 Nr 97 poz. 1050 ze zm.). Według tego przepisu marża handlowa stanowi różnicę między ceną płaconą przez kupującego a ceną uprzednio zapłaconą przez przedsiębiorcę, wynikającą z kosztów i zysku przedsiębiorcy; marża handlowa może być wyrażona kwotowo lub w procentach. Natomiast słowo „premia” oznacza dodatkowe wynagrodzenie, nagrodę . Zatem czym innym jest marża handlowa stanowiąca element wypływający na cenę dostarczanych towarów, a czym innym premia od obrotu naliczana jako dodatkowe wynagrodzenie sieci.”

Bardzo konkretne i mądre omówienie marży.

Ale w tekście jest poważny błąd „Niezależnie od tego czy sprzedawca dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia termin nie może być dłuższy niż 10 lat od momentu pobrania „opłaty półkowej” (art. 20 u.z.n.k. w zw. z art. 4421 k.c. ).” – OJ NIE, 3 lata.

Kończę pracę nad nowym artykułem naukowym.

Real, Metro i Auchan

Dostawcy którzy latami ‚inwestowali’ w opłaty półkowe w sieci Real (patrz wyrok o którym już pisałem) już odczuwają konsekwencje przejęcia.

A UOKiK zajmie się przejęciem.

Myślę że bez problemu zostanie wydana zgoda – Auchan nie posiada i nie będzie posiadać dominującej pozycji.

Wywiad z prezesem UOKiK

Wywiad z prezesem UOKiK.

Opłaty półkowe = ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Próby przesunięcia sporów na tło ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów mają na celu de facto zlegalizowania opłat półkowych.

Prawo konkurencji nie jest tożsame z prawem zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Kodeks menadżera cen

Krótki ale treściwy artykuł.

O rabatach (ogólnie):

” O ile rabaty ilościowe nie budzą większych wątpliwości, o tyle dość niebezpieczne są rabaty lojalnościowe, uwarunkowane np. zaopatrywaniem się głównie u jednego producenta — mówi Edyta Garlicka, radca prawny i partner w Deloitte Legal.

Ich stosowanie było przedmiotem wielu postępowań antymonopolowych. W sumie w 2012 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył 75 kar za praktyki ograniczające konkurencję, w tym zmowy cenowe — na łączną kwotę ponad 94 mln zł.”

O opłatach półkowych:

„Niedopuszczalne z punktu widzenia prawa jest również narzucanie kontrahentom dodatkowej, obowiązkowej marży za samo przyjęcie towaru do sprzedaży przez sklep lub dystrybutora, ukryte pod postacią opłaty za usługi marketingowe, promocyjne czy premii od obrotu. Takie zabiegi mają w rzeczywistości zwiększyć zysk z odsprzedaży.”

O ustaleniu cen:

„— Ustalanie — w sposób pośredni lub bezpośredni — cen i innych warunków zakupu lub sprzedaży towarów jest zakazane (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów), jeżeli celem lub skutkiem takiego działania jest wyeliminowanie albo ograniczenie konkurencji na rynku.” <- błąd! Każde ustalenie ceny jest zakazane!

No nie, to nie jest tak z tymi nakazami zapłaty i przywróceniem terminu

Jeżeli dostaliście nakaz zapłaty wysłany na zły adres – nie musicie koniecznie występować o przywrócenie terminu.

Nie biegnie żaden termin od nakazu zapłaty wysłany na zły adres – nawet od chwili w której dowiedzieliście się o tym nakazie.

Jeżeli zdążycie złożyć wniosek o przywrócenie terminu KONIECZNIE razem z sprzeciwem/zarzutami w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o nakazie (np. z pisma komornika) to bardzo fajnie i tak jest prościej.

Ale nie musicie składać takiego wniosku – choć zapewne często trzeba będzie trzeba złożyć zażalenie na zwrot sprzeciwu.

Po prostu – nie ma doręczenia zastępczego na zły adres. Nie biegnie termin. Nakaz się nie uprawomocnił, nawet jeżeli sąd nadał klauzulę wykonalności – tylko trzeba o tym powiedzieć sądowi.

Załączam link do lekko wprowadzającego w błąd artykułu.

Ano

„Taka specjalizacja kancelarii prawniczych może wynikać z ich dynamizmu i skłonności do poszukiwania nisz rynkowych, jednak może być objawem tego, że nieprawidłowości w kolejnych dziedzinach narastają do zbyt dużych rozmiarów. A skoro tych wrzodów nie chce przebijać rząd, biorą się do tego prawnicy.” – artykuł.