ul. Pogodna 2 lok. 14, 00‑785 Warszawa
tel. +48 513 468 655 dustin@dustinducane.com

Ciekawy wyrok z Katowic

Wyrok – V ACa 620/12 – wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach z 2012-12-11

Problem wykazania utrudnianie do rynku: „Uzasadnionym jednak okazał się zarzut naruszenia przez Sąd Okręgowy, w zaistniałym stanie faktycznym, prawa materialnego, a mianowicie art. 16 ust. 1 pkt. 4 k.p.c.  Słusznie bowiem Sąd Okręgowy podkreślił, iż cytowana norma prawna zakłada, że wymienione w niej sytuacje już stanowią wyraz utrudniania innym przedsiębiorcom do rynku. Wystarczy zatem wykazać, iż pobrana opłata jest opłatą inną niż marża, aby uznać, że działanie pozwanej było niedozwolone. Oczywiście istnieje możliwość zawarcia różnego rodzaju umów, w tym o świadczenie usług, pomiędzy sprzedawcą a nabywcą, jednak ta dodatkowa umowa musi spełniać wymogi umów o świadczenia wzajemne (ekwiwalentne) i nie uzależniać zawarcia umowy sprzedaży od przyjęcia dodatkowych zobowiązań.”

Moim zdaniem nie ma potrzeby wykazania faktycznego utrudniania dostępu do rynku w naszych sprawach.

Nieskan artykułu

Strona 1 z 1

‚Tak wygląda okazalej’, dziękuję. Niestety treści mojego artykułu nie mogę udostępniać bezpłatnie (prawa autorskie gazety).

Przedawnienie a naliczenie odsetek w sprawach opłat półkowych

Jak dla mnie wszelkie przesłanki kodeksowe wskazują na potrzebę powiązania początku okresu przedawnienia z początkiem okresu naliczenia odsetek. Jeżeli nie pozostaje dłużnik we zwłoce… to nie liczymy odsetek… ale tez nie liczymy okresu przedawnienia.

 

Pułapki dowodowe przy sprawach dot. opłat półkowych

Istnieje szereg pułapek dowodowych dla dostawców przy składaniu pozwu o zwrot opłat półkowych. Może zaznaczę że podstawowymi dowodami w sprawie nie są faktury sieci…

Faktura jest dowodem na wystawienie faktury….

Usunięcie odrębnego postępowania gospodarczego w k.p.c. niczego nie zmieniło w zakresie składania dowodów na początku procesu. Składamy wszystkie dowody w pozwie (odpowiedzi/sprzeciwie/zarzutach), pod rygorem pominięcia.

I pojawił się nowy problem składania pism przygotowawczych bez zgody przewodniczącego/sądu.

Opłaty półkowe a ceny produktów.

Opłaty półkowe wprost odbijają się na wyższej cenie produktów. Opłaty te to nawet 30-40% ceny produktu.

Oto wywiad z prezesem spółdzielni mleczarskiej.

 

Kopiowanie treści strony internetowej

Z jednej strony to zabawne obserwować, jak ktoś kopiuje treść strony internetowej prawnika specjalisty ochrony własności intelektualnej, z drugiej strony nie jest to śmieszne. Co jakiś czas zauważam używanie CTRL + C wobec treści. Mimo wszystko – odradzam…