ul. Pogodna 2 lok. 14, 00‑785 Warszawa
tel. +48 513 468 655 dustin@dustinducane.com

Dostawca nie musi wykazać utrudnienia dostępu do ryku…

Wyrok SA w Warszawie z 9.8.2012 (I ACa 66/12)

Wyrok SA w Krakowie z 5.10.2012 (I ACa 891/12)

Wyrok SA w Warszawie z 5.3.2013 (I ACa 1040/12)

Wyrok SA w Warszawie 25.11.2011 (I ACa 465/11)

Wyrok SA w Warszawie z 20.12.2011 (I ACa 601,11),  Lex 1143495

Wyrok SA w Lublinie z 25.1. 2012 (I ACa 639/11)

Wyrok SA w Poznaniu  z 29.6.2010 (I ACa 469/2010), LexPolonica 3997740

Wyrok SA w Krakowie z 2.10.2012 (I ACa 864/12)

Wyrok SA w Warszawie z 15.3.2011 (I ACa 1162/2011), LexPolonica 2607449

Większość wyroków znajdzie się tutaj.

Skarga Konstytucyjna w sprawie art. 15 ust. 1 pkt. 4) ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i kopiowanie mojego artykułu

Odkryłem w zbiorach Sejmu skargę konstytucyjną  „S P Polska” sp. z o.o.” w sprawie pewnego przepisu

Skarga jest z maja 2009 r. Tekst jest dostępny tutaj.

Trybunał ‚wstępnie’ odmówił zajęcia się sprawą w postanowieniu z dnia 9 lutego 2012 r., Ts 127/09, „Przywołane w skardze konstytucyjnej zasady prawidłowej legislacji oraz określoności przepisów prawa nie tworzą po stronie jednostek prawa podmiotowego.” 

Sieć handlowa złożyła zażalenie. Być może Trybunał się zajmie sprawą w powiększonym składzie.

Przy okazji przeczytałem stanowisko Sejmu w sprawie, tekst dostępny pod tym linkiem.

Str. 20-22 stanowiska to po prostu CTRL+C z mojego artykułu „Obecny stan prawa w kwestii tzw. opłat połkówych”, Glosa 3/12- lista rodzajów opłat.  ‚Kancelarie finansowe’ kopiują listy opłat z tej strony internetowej, jeszcze nie spotkałem się z skopiowaniem przez organu władzy…

Pozwolę sobie więc na pewne cytaty ze stanowiska.

Z przepisów Konstytucji i ugruntowanego orzecznictwa sądu  konstytucyjnego wynika, że wolność działalności gospodarczej nie ma charakteru absolutnego i może zostać w pewnych sytuacjach ograniczona, co może jednakże nastąpić wyłącznie w formie ustawowej i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Jakkolwiek w orzecznictwie podkreśla się, że zakres znaczeniowy określenia „ważny interes publiczny” jest szerszy niż katalog wartości wymienionych w art. 31 ust. 3 Konstytucji jako materialne podstawy (przesłanki) dopuszczalności ograniczenia praw i wolności unormowanych w rozdziale II Konstytucji (zob.  przykładowo wyroki TK z: 8 kwietnia 1998 r., sygn. akt K 10/97; 29 kwietnia 2003 r., sygn. akt SK 24/02), to przy ocenie sposobu wyważenia przez ustawodawcę kolidujących ze sobą wartości zwykło się odwoływać do metodyki „testu proporcjonalności” wypracowanej na gruncie tego ostatniego przepisu.”

W rezultacie, sieci handlowe, będąc współcześnie istotnym komponentem segmentu sprzedaży detalicznej – a więc pośrednictwa w sprzedaży towarów odbiorcom finalnym – dysponują, z reguły, znaczącą przewagą kontraktową w stosunku do dostawców.”

W praktyce orzeczniczej zwraca się z reguły uwagę na trzy zasadnicze elementy oceny stanu faktycznego istotne dla kwalifikacji opłaty z punktu widzenia art. 15 ust. 1 pkt 4 u.z.n.k.: możliwość negocjowania obowiązku jej poniesienia lub  wysokości, ekwiwalentność świadczeń stron oraz ustalone zwyczaje i praktyka  obrotu. Istotne będzie w tej perspektywie przede wszystkim to, czy analizowane  opłaty nie są kreowane sztucznie, jedynie w celu zwiększenia zysku przedsiębiorcy  (sieci handlowej) i czy mają uzasadnienie w realnie ponoszonych kosztach lub też czy dotyczą kosztów, jakie zgodnie ze zwyczajem i praktyką obrotu w danej branży powinny być pokrywane przez sprzedawcę z uzyskanej marży (co do innych faktorów  zob. M. Mioduszewski, J. Sroczyński [w:] Ustawa…, red. M. Zdyb, komentarz do art. 15, uw. 99 i n.).”

Update: Skarga nieuzasadniona.

Update: Wyrok z uzasadnieniem.

Update: Postanowienie w innej sprawie.

Kolejne wyroki przy których wyraźnie wskazuje się na potrącenie jako formę pobrania

Wyrok SA w Warszawie z 11.10.2012 (I ACa 256/12)

Wyrok SA w Warszawie z 20.11.2012 (I ACa 605/12)

Wyrok SA w Warszawie z 9.8.2012 (I ACa 66/12)

Wyrok SA we Wrocławiu z 9.10.2012 (I ACa 997/12)

Wyrok SA w Krakowie z 19.12.2012 (I ACa 956/12)

Wyrok SA w Poznaniu z 14.9.2012 (I ACa 600/12)

Wyrok SA w Warszawie z 21 .11.2012 (akt I ACa 618/12, I ACa 619/12)

Wyroki dostępne tutaj.

Mój nowy artykuł

Skończyłem nowy artykuł o opłatach.

Mam nadzieję że pójdzie szybko do druku.

Przy okazji uzupełnię niektóre informacje o opłatach na łamach tego blogu.

Podstawowe pytanie w sprawach dot. opłat półkowych

Jest kilka podstawowych pytań które należy zadać przy rozmowie o opłatach:

1) o nazwie sieci;

2) o terminach potrąceń/kompensat/przelewów (nie faktur sieci…)

3) o rodzajach opłat (‚usługi marketingowe’/’gazetka’/’konsultacja handlowa’/’bonus roczny’/’premia kwartalna’ ad infinitum)

 

i

najważniejsze pytanie

4) o …

Bynajmniej nie chodzi o kwotę roszczeń.

Proszę o bezpłatny kontakt w sprawie tego ostatniego i najważniejszego pytania.

Lato w handlu

Po ostatnich telefonach od klientów mogę stwierdzić że wbrew deklaracjom z początku roku, że większość sieci handlowych nie rezygnuje z opłat, tylko je próbuje ukryć pod innymi nazwami (nieskutecznie) przy czym wysokość opłat wzrasta. Pisałem o moich przewidywaniach w marcu.

Nie wróży to dobrze dla dostawców.

Konferencja w październiku

W październiku będę mówcą na konferencji pewnej dużej polskie izby gospodarczej w sprawie ‚opłat półkowych’.
Szczegóły niebawem.

Nakaz zapłaty – mechanizmem skrócenia terminu odpowiedzi na pozew

Ostatnimi czasami sądy wyznaczają pozwanym w skomplikowanych sprawach gospodarczych 3-4 tygodniowe terminy do złożenia odpowiedzi na pozew. Z reguły słusznie.

Czasami sądy przedłużają termin na wniosek pozwanego – choć spotkałem się z poważnym nadużywaniem tego przez pozwanych.

Jeżeli pozew zostanie złożony w postępowaniu upominawczym to trzeba wnieść sprzeciw w ciągu 2 tygodni. I nie ma możliwości przedłużenia tego terminu, z inicjatywy sądu czy tez na wniosek pozwanego.

Niestety pozew złożony w postępowaniu upominawczym z reguły zostanie rozpatrzony po dłuższym czasie niż ‚zwykły’ pozew, w związku z dodatkowymi mechanizmami weryfikacyjnymi stosowanymi po złożeniu sprzeciwu przez pozwanego.

Nadal nie otrzymałem sprzeciwu pozwanego pomimo tego że nakaz został wydany w grudniu (!). Warszawa.